Jdi na obsah Jdi na menu
 


Venkovní řád vnitrobloku

Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc – Nová Ulice

Společenství vlastníků třída Míru 11, 13 Olomouc

Společenství vlastníků Škrétova 841/1

Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5 Olomouc – Nová Ulice

Společenství vlastníků Žilinská 649/18, Olomouc

Společenství vlastníků Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc – Nová Ulice

 

V E N K O V N Í   Ř Á D

 

Pro vnitroblok třída Míru, Škrétova a Žilinská ulice, k. ú. Nová ulice, obec Olomouc, který je situován na pozemcích par. číslo 429/32, 429/82, 1121,

 

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Venkovní řád upravuje podmínky a způsob užívání venkovních prostor vnitrobloku a jejich zařízení.

 

Článek 2 - Základní pojmy

 1. Vnitroblokem se rozumí pozemek parcely č. 429/32, 429/82 a 1121. Dle vyjádření Statutárního města Olomouce, odbor dopravy, oddělení majetkové správy komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, č.j. SmOl/OD/4/403/2009/JK ze dne 20. 5. 2009 není uváděná komunikace zohledněna v pasportu komunikací ve vlastnictví města Olomouce, pohlíží se na ni jako na účelovou komunikaci, která není veřejně přístupná, proto se může přístup omezit v rozsahu a způsobem, který si stanoví vlastník (tzn. pronajímatel nebo společenství).
 2. Prostor je určen k trávení volného času (odpočinek, sport), parkování osobních aut, motocyklů a sušení prádla.
 3. Pokud se v dalším textu tohoto venkovního řádu jedná o spoluvlastníky, platí veškeré zásady uvedené v tomto venkovním řádu i pro případné nájemníky těchto spoluvlastníků.

 

Článek 3 - Práva a povinnosti

        Každý spoluvlastník bytu má právo řádně užívat prostor zatravněnou (tzv. zelenou) plochou vnitrobloku dle zvyklostí, který je oddělen a tvořen prostorem cest (vnitřní komunikací, chodníky), a částmi, které spadají pod správu jednotlivých společenství vlastníků (dále SV) dle plánku, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Každý spoluvlastník bytu je povinen dbát, aby ve vnitrobloku bylo vytvořeno prostředí, které zajišťuje všem ostatním spolubydlícím jeho užívání dle dohodnutých pravidel a dodržovat zde čistotu, klid a pořádek. Nemůže bezdůvodně zasahovat do oprávněných zájmů jiných osob, neomezuje druhé SV a je v souladu s dobrými mravy.

 

Článek 4 - Užívání prostoru vnitrobloku

 1. Venkovní prostor se užívá jen k účelům odpovídajícím jeho povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv jiných spoluvlastníků.
 2. V prostoru vnitrobloku je zákaz nepovolené skládky a umísťování jakýchkoliv předmětů.
 3. Není dovoleno měnit a upravovat okolí např. výsadbě keřů, stromů, nebo kácení stromů na přiléhajících pozemcích (parcelách). K tomu je třeba předchozího písemného souhlasu výboru „svého“ SV.

 

Článek 5 - Odemykání a zamykání vnitrobloku

 1. Spoluvlastníci a uživatelé jsou povinni uzamykat branky a velkou bránu bezprostředně po jejím použití, a to celých 24 hodin denně.
 2. Uživatelé branek jsou povinni si na své náklady zajistit klíče od branek. Není dovoleno trvale poskytovat klíče k brankám jiným osobám, které nebydlí v domech našeho vnitrobloku.
 3. Napojení a odpojení mobilních čísel na el. bránu si eviduje a zajišťuje každé SV pro své spoluvlastníky.
 4. Provoz el. brány je zajištěn z podružného elektroměru SV Škrétova 1.
 5. Náklady na spotřebu el. energie za provoz el. brány se hradí podle výše nákladů vyčíslených SV Škrétova 1 na jaře každého roku.

 

     Majitelé bytů žádají předsedy SV o napojení svých spolubydlících či nájemníků písemně spolu s poplatkem 10 Kč na elektřinu za 1 mobilní číslo. Uživatelé, kteří přestali být vlastníky bytové jednotky nebo nájemníci, kteří se odstěhovali, musí být odpojeni nejpozději následující měsíc po této změně. Za písemné oznámení odpovídá majitel bytu a předseda SV za deaktivaci.

 

     Dále vznikají náklady na platbu 200 Kč ročně za užívání mobilního čísla a pravidelné revize zařízení elektrické brány. Každé SV vybírá finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů od svých spoluvlastníků nepravidelně, podle potřeby, a to podle počtu napojených mobilních čísel (zpravidla 10 Kč na mobilní číslo), pokud není dohodnuto jinak.

 

Článek 6 - Parkování ve „dvoře“

 

 1. Parkování je možné pouze a jenom na vyhrazených parkovacích místech.
 2. Parkování je povoleno pouze pro motocykly a osobní auta s označením v technickém průkazu „druh vozidla osobní“. Není dovoleno parkování jiných typů vozidel např. nákladní nebo malá nákladní, včetně tzv. transitů.
 3. Rozlišujeme tzv. „stálé parkování“ a tzv. „přechodné“ parkování např. pro návštěvy, řemeslníky apod.“ Přechodné parkování lze využít jen na nezbytně nutnou dobu, avšak ne déle než 8 hodin.
 4. Každé SV má pro své vlastníky vymezen prostor pro parkování, které využívají dle dohodnutých pravidel uvedených v příloze.  
 5. Z důvodu omezeného množství parkovacích míst je možné parkovat pouze jedno auto na bytovou jednotku.
 6. V případě porušení pravidel parkování ve vnitrobloku, mají SV právo zamezit vjezdu do dvora dotyčného odpojením všech jeho mobilních čísel od el. brány. Odpojení je možné po prvním ústním upozornění a druhém písemném upozornění. Podnět na zamezení vjezdu může podat kterékoliv SV. Následné připojení je možné na základě písemné žádosti k danému SV nejdříve však po třech měsících a za poplatek 100,-. Opětovné připojení je možné maximálně 1x.

 

Článek 7 - Sušení prádla

Každé SV má vymezený prostor pro sušení prádla a užívá ho podle tohoto určení a dle zvyklostí..

 

Článek 8 - Držení domácích zvířat

 1. Zákaz venčení zvířectva a pohybu psů bez vodítka ve vnitrobloku na těchto plochách.

 

Článek 9 - Nakládání s odpady

 1. Odpadky a smetí ukládat do plastových nádob k tomu určených. Tyto nádoby nejsou určeny k odpadu po rekonstrukci bytů (např. zbytky omítek, cihly nebo jiný stavební materiál). Větší předměty není dovolení ukládat mimo „popelnice“ a je potřeba je odvést do Sběrného dvora nebo využít k likvidaci „Sběrné soboty“, které bývají 2x do roka.
 2. Nádoby na odpadky musí být umístěny na místě k tomu určeném (dle zvyklostí) tak, aby nezpůsobovaly hygienické, estetické a požární závady.
 3. Je potřeba dbát na třídění odpadu. Tzn., že běžný odpad a bioodpad se ukládá do popelnic uvnitř vnitrobloku a tříděný odpad (plasty, papír, sklo a tetra pack) do kontejnerů, které jsou umístěny na vjezdu před branou na ulici Škrétova.

 

Článek 10 - Zajištění pořádku a čistoty

 1. V zajišťování sečení zelené plochy vnitrobloku a úhrady za tuto službu se střídají jednotlivá SV v pořadí a opakování: SV Tř. Míru 5,7,9 (3x), SV tř. Míru 11,13 (2x), Škrétova 1 (1x), Škrétova 3, 5 (2x) a Žilinská 14, 16 (3x).
 2. Spoluvlastníci a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat ve vnitrobloku pořádek a čistotu a jsou povinni podílet se zejména na úklidu okolí popelnic dle stanoveného rozpisu služeb, který je zveřejněn na nástěnkách jednotlivých SV. Ti spoluvlastníci, kteří svůj byt pronajmou, zodpovídají za provádění úklidu pronájemcem.

 

Článek 11 - Klid

 1. Spoluvlastníci a osoby s ním užívající byt jsou povinni užívat vnitroblok v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní spoluvlastníky dle občanského zákoníku např. nadměrným hlukem, zápachem apod.
 2. V době od 22 do 6 hodin jsou spoluvlastníci povinni dodržovat noční klid. V této době je zakázáno: vykonávat jakoukoliv činnost, jejímž důsledkem je hluk, jako např. hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, provádět údržbářské práce apod., dále viz čl.11, odst.1.

 

Článek 12 - Závěrečné ustanovení

Porušování pravidel uvedených ve Venkovním řádu, může být sankcionováno i peněžními pokutami, které udělí spolubydlícím příslušné SV. Může být uděleno i na návrh jiného SV a mělo by být projednáno na schůzce výborů, nebo pověřených vlastníků SV vnitrobloku.

 

 

 

Přílohy:

* plánek vnitrobloku