Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy část II.

Čl. 6

                             Pravidla pro užívání společných částí nemovité věci

 

1)    Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlast­níkům jednotek společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, sušárny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, kotelny, lodžie, terasy a balkony přístupné ze společných prostor, výtahy, půdy, sklepy, prá­delny a další prostory určené pro společné užívání. Shromáždění společenství vlast­níků může schválit domovní řád, který upraví podrobnosti způsobu užívání jednotek a společných prostor. Domovní řád se vyvěšuje na nástěnce v domě. Domovní řád je závazný pro všechny členy společenství a pro další osoby vstupující do domu.

 

2)    Člen společenství je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství.

 

3)    V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a spo­lečných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povi­nen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu ne­vhodných, případně nebezpečných druhů.

 

4)    Člen společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevře­ného ohně, kouření ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše nebo vytváření přepážek ve společných částech, větrání bytu do společných vnitřních prostorů domu. 

 

5)    V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je po­vinen člen společenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.

 

6)    Člen společenství je povinen se zdržet užívání balkonu a lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na balkonech a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při za­lévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží.

 

7)    Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu spole­čenství; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení se člen společenství zava­zuje neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící pro podávání informací statutárním orgánem společenství.  

 

8)    Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.

 

9)    Pokud člen společenství uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena společenství, musí být přijata taková opa­tření, aby byl k těmto umožněn přístup i za nepřítomnosti člena společenství.

 

10) Klíče od uzamykaných společných prostor v domě od místností, kde jsou domovní uzá­věry vodovodu, plynovodu, strojovny výtahu a dalších důležitých zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném. 

 

11) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství; při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění sta­vebních prací statutárnímu orgánu společenství a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze od pondělí do soboty, v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen společenství zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.

12) Člen společenství je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prosto­rách, zdržet se umisťování snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor.

 

13) Statutární orgán společenství zajišťuje kontrolu využití společných částí v porovnání s jejich původním určením. V případě zájmu člena společenství o využití společných částí, včetně společných domovních prostor, uzavírá člen společenství dohodu s ostatními vlastníky jednotek prostřednictvím společenství vlastníků.

 

 

Část IV.

Pravidla pro rozpočet společenství, příspěvky na správu domu a pozemku, úhrady nákladů na služby

 

Čl. 7

Pravidla pro rozpočet společenství

 

 

1) Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce mě­síce března kalendářního roku, na který se rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu před­kládá statutární orgán společenství.

 

2)    Rozpočet zahrnuje dvě části:

a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společ­ných částí domu s těmito údaji:

-     zůstatek k 1. lednu,

-     tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,

-     čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společ­ných částí domu,

-     zůstatek k 31.12.;

b)    náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:

-    údržba, opravy, revize a prohlídky společných částí,

-     pojištění domu a pozemku,

-     odměny členů orgánů společenství včetně povinného pojistného na veřejno­právní pojištění,

-     odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství,

-     chod kanceláře společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,

-     rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,

-     bankovní poplatky,

-     členské příspěvky zájmovému sdružení společenství vlastníků jednotek

              a výnosy, zejména:

-     příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku vyjma části pří­spěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a),

-     úroky z vkladů na bankovních účtech společenství a jiné finanční výnosy.

 

 

 

Čl. 8

 Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

 

1)    Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky for­mou měsíčních záloh, a to stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství (§ 1180 odst. 2 občanského zákoníku).

 

2)    Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouho­dobý finanční zdroj – dlouhodobá záloha. Pravidla pro jeho tvorbu a použití schvaluje shromáždění vlastníků. Výši měsíčního příspěvku do dlouhodobé zálohy stanoví statutární orgán na základě plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí. O mimo­řádném příspěvku mimo pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění vlastníků, a to nejméně 3/4 většinou hlasů přítomných členů.

 

3)    Zálohový příspěvek na správu domu a pozemku, vyjma dlouhodobé zálohy, se s každým členem vyúčtuje nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku a rozdíl z vyúčtování se vypořádá nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování, ne­rozhodne-li shromáždění vlastníků jinak. Dlouhodobá záloha se s každým členem vy­účtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a re­konstrukce společných částí, a to do 4 měsíců po skončení kalendářního roku; nevy­čerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.

 

4)    Pokud není pro daný kalendářní rok společenstvím vlastníků rozhodnuto jinak, platí výše příspěvku na správu domu a pozemku platná v období předcházejícího kalen­dářního roku.

 

5)    Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby: dodávku tepla a teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.

 

6)    Na náklady na služby jsou členové společenství povinni platit měsíčně zálohy splatné společně s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k poslednímu dni přísluš­ného kalendářního měsíce. Výše zálohových plateb na úhradu služeb spojených se správou domu je, v případě změny, stanovena a odsouhlasena Shromážděním. Správu domu zajišťuje Správa nemovitostí Olomouc a. s., Školní 202/2a, 771 41  Olomouc, kam je nový vlastník jednotky povinen se přihlásit k platbě příslušných zá­loh. Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok.

 

7)    Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:

a)      dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podruž­ných vodoměrech,

b)      provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c)      umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásu­vek,

d)      provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popří­padě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle podlahových ploch jednotek stanovených podle čl. 7 odst. 1 písm. b),

e)      dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytá­pění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu,

nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až d) shromáždění vlastníků jinak.

 

8)    Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období na základě podkladů zpracovaných správ­cem - Správou nemovitostí Olomouc a. s. Vyúčtování se doručí členům společenství na oznámenou doručovací adresu a zároveň se uveřejní informace o provedeném vyúčtování na vývěsce v domě. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedo­platky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vy­účtování členovi společenství. Vyúčtování provádí smluvní organizace, správce domu.  

 

9)    Stanoví-li zvláštní zákon pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlení, je člen společenství, který dluží platbu příspěvku na správu domu a pozemku, povinen za­platit úrok z prodlení ve výši odpovídající tomuto poplatku z prodlení.

 

10) Statutární orgán je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně člena společen­ství na dluh a vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění statutárním orgánem, je oprávněn statutární orgán podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství, když veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.

 

 

Část IV.

Orgány společenství

 

Čl. 9

Společná ustanovení

 

1)    Orgány společenství jsou:

a)    shromáždění,

b)    výbor společenství.

 

2)    Členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem může být jen ten, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke dni volby plně svéprávný; to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu.

 

3)    Členem voleného orgánu nebo voleným orgánem společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.

 

4)    Členem výboru může být vlastník jednotky v domě. Členem výboru může být také fy­zická osoba zplnomocněná vlastníkem jednotky v domě. Zplnomocněná osoba musí být v den volby starší 18 let, musí mít trvalé bydliště na adrese: Třída Míru 772/5 nebo 773/7 nebo 774/9, Olomouc – Nová Ulice, PSČ 779 00 a plně svéprávná.

 

5)    Člen voleného orgánu nebo volený orgán společenství může být volen opětovně.

 

6)    Kdo přijme funkci voleného orgánu nebo člena voleného orgánu, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečli­vostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře scho­pen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

 

7)    Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmoc­nil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hla­soval.

 

8)    Nenahradil-li člen voleného orgánu škodu, kterou způsobil společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za dluh spo­lečenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se nemůže věřitel plnění na společenství vlastníků domoci. 

 

9)    Dobrá víra členů orgánu společenství se přičítá společenství.

 

10) K usnesení orgánu společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákona, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato.

 

11) Funkční období volených orgánů nebo členů volených orgánů je pětileté.

 

12) Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat ná­hradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění.

13) O průběhu jednání orgánu pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který musí obsa­hovat nejméně údaje o místě, datu a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové voleného orgánu, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena orgánu, který hlasoval proti přijatému usnesení, se v zápise uvede také důvod jeho nesouhlasu.   Zápis podepisuje ten, kdo jednání voleného orgánu svolal a alespoň jeden další člen orgánu. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání jsou uchovávány u předsedy výboru. Každý člen orgánu má právo na vydání kopie zápisu.

 

14) Každý volený orgán rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Zasedání voleného orgánu se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně sedm dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad jednání.

 

15) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svo­láno.

 

16) Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen, ledaže se volený orgán usnese na jiném pořadu jednání.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů voleného orgánu.

 

17) Hlasování ve voleném orgánu společenství je veřejné.

 

 

Čl. 10

Shromáždění

 

1)    Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové společen­ství.

 

2)    Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Shromáždění svolává statutární orgán i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, jsou oprávněni svolat tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlast­níků sami. Shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho koná­ním.

 

3)    Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a po­řad jednání.  K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je povinen svolavatel umožnit každému členu spo­lečenství včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se zasílá členům společen­ství na adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud nejsou připojeny k pozvánce pod­klady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa, kde se člen společenství může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění.

 

4)    Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn sta­nov nebo návrh usnesení.

 

5)    Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají vět­šinu všech hlasů.

6)    K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům jednotek – členům společenství, nebo o změně poměrů výše pří­spěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společ­ných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. Pokud se jedná o při­jetí rozhodnutí o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň 3/4 většiny hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.

 

7)    K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka bu­dovy dle § 1166 obč. zákona je zapotřebí 3/4 většiny hlasů přítomných vlastníků.

 

8)    K přijetí usnesení shromáždění o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků příslušných jednotek o změně účelu uží­vání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

 

9)    Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

 

10) Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáž­dění zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc musí být písemná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění a tato je nedílnou součástí Zápisu ze schůze Společenství vlastníků bytových jednotek, který je uložen u předsedy výboru.

 

11) Každý člen společenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení týkající se záležitostí společenství, pokud se požadované vysvět­lení vztahuje k předmětu jednání shromáždění.  Pokud by požadoval člen na shro­máždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo společenství váž­nou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

12) Kdo svolal shromáždění, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Pokud se tak stane méně než 3 dny před oznámeným datem konání shro­máždění, nahradí společenství členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vy­naložené náklady.

 

13) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze roz­hodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství. 

 

14) Jednání shromáždění zahájí pověřený člen statutárního orgánu, který ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání shromáždění a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede shromáždění tak, jak byl ohlášen jeho pořad, pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončení zasedání.

 

15) Na shromáždění hlasují členové společenství veřejně. Shromáždění se může větši­nou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně stanoví postup pro tajné hlasování.

 

16) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá statutární or­gán. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány.  Přílohou zápisu je listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bo­dům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uchovávány u předsedy výboru společenství.

 

17) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, který byl přehlaso­ván na jednání shromáždění společenství vlastníků, navrhnout soudu, aby o této zá­ležitosti rozhodl. Zároveň může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. Může též navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu společenství pro jeho rozpor se zákonem nebo se sta­novami za podmínek § 258 občanského zákoníku.

 

 

Čl. 11

Působnost shromáždění

 

Do působnosti shromáždění patří:

a)    změna stanov,

b)    změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

c)    volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d)    schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospoda­ření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období,

e)    schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování ná­kladů na služby na vlastníky jednotek,

f)     schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí,

g)    rozhodování o

1.    členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení;

2.    změně účelu užívání domu nebo jednotky;

3.    změně podlahové plochy jednotky;

4.    úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek;

5.    změně podílu na společných částech;

6.    změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníků jed­notky;

7.    opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společné části, není-li toto rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 6 odst. 7;

8.    o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy společenství; 

h)    udělování předchozího souhlasu

1.    k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi a k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, nejsou-li tato rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 6 odst. 6;

2.    k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru;

3.    k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlast­ník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil;

i)      určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhod­nutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

j)      rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Čl. 12

Rozhodnutí mimo zasedání

 

1)    O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Statutární orgán zašle návrh rozhodnutí na adresu členů společenství uve­denou v seznamu členů společenství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, pod­klady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření vlastníka jednotky činí třicet dní od doručení návrhu členu společenství. 

 

2)    K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

 

3)    Nedoručí-li člen společenství ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu členu společen­ství statutárnímu orgánu svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem ne­souhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů společenství.

 

4)    Statutární orgán oznámí členům společenství v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.

 

5)    Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství, ledaže obecně  zá­vazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

 

6)    Pokud se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nemo­vité věci, nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a po­zemku jinak, než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se sou­hlas všech vlastníků jednotek. 

 

7)    Ke schválení stavebních úprav spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, schválení způsobu rozúčtování ná­kladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a uzavření úvěrové smlouvy je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech členů společenství.

 

 

Čl. 13

Výbor společenství

 

1)    Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech zá­ležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítom­nosti jiný člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru po­depisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.  

 

2)    Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společen­ství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

 

3)    Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek za výbor uvnitř společenství jedná předseda.

 

4)    Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce předsedy jej odvolává. 

 

5)    Výbor má tři členy. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 

 

6)    Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím tři­ceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

 

7)    Funkční období výboru činí pět let.

 

 

                                                           Čl. 14

Nebytový prostor

 

Co je uvedeno v těchto stanovách o bytech, platí přiměřeně také pro nebytové prostory.

 

 

Čl. 15

Závěrečné ustanovení

 

Změna stanov ve formě úplného znění byla přijata na shromáždění vlastníků jednotek kona­ném dne 28. dubna 2014.