Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy část I.


STANOVY

  

 

Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9

Olomouc - Nová Ulice

 

 

Část I.

Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

1)    Název společenství:  Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olo­mouc - Nová Ulice.

 

2)    Sídlo: Olomouc, Nová Ulice, tř. Míru 772/5, PSČ 779 00.

 

3)    Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem zajišťo­vání správy nemovité věci – domu a pozemku uvedeného v čl. 2 odst. 1.

 

 

Čl. 2

Předmět činnosti

 

1)    Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. Nemovi­tou věcí je pozemek p. č. St. 980, na němž stojí stavba č.p. 772, č.p. 773, č.p. 774 bytový dům, pozemek p. č. St. 981, na němž stojí stavba č.p. 772, č.p. 773, č.p. 774 bytový dům, p. č. St. 982, na němž stojí stavba č.p. 772, č.p. 773, č.p. 774 bytový dům, v kat. území Nová Ulice, obec Olomouc. 

Předmětem činnosti společenství vlastníků je správa, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.

 

2)    Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podni­kání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

3)    Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a po­zemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména 

              a)  provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání

                          i.       společných částí domu;

                         ii.       technických zařízení domu jako společných částí; a

                        iii.       společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlast­níku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady;

b)    revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zaří­zení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a tele­komunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu;

c)    údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,

d)    uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje sta­vebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyža­dována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

4)    Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména

a)    zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpo­vědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů;

b)  sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z  porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o za­jištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo), smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu, o nájmu bytů nebo nebytových prostor, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků nebo smluv o některých činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou;

c)    stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společen­ství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“), jejich evidence, vyúčto­vání a vypořádání se členy společenství;

d)    vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy spo­lečenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provoz­ních a administrativních činností;

e)    vedení seznamu členů společenství,

f)     uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek;

g)    výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek;

h)    činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uza­vírání s tím souvisejících smluv;

i)      činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy spole­čenství.

                                                                                  

 

Část II.

Členství ve společenství vlastníků

 

Čl. 3

 Obecná ustanovení

 

1)    Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky. 

 

2)    Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

 

3)    Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu.  Společenství vlastníků je povinno na základě žádosti člena společenství vyhotovit tomuto členovi potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.

 

4)    Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků.

 

 

Čl. 4

Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování

 

1)    Člen společenství má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména:

a)    účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek určených tě­mito stanovami a obecně závaznými právními předpisy,

b)    účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na rozhodování mimo zasedání,

c)    volit a být volen do orgánů společenství,

d)    předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků v činnosti společenství,

e)    seznámit se s hospodařením společenství, a způsobem správy nemovité věci, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a do­kladů. Nahlížení lze realizovat po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství;

f)     nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shro­máždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství,

g)    žádat statutární orgán společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo nájemce jednotky v domě,

h)    obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou nemovité věci a záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení kalendářního roku,

i)      obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do 4 mě­síců od doručení vyúčtování.

 

2)    Člen společenství má povinnosti určené v obecně závazných právních předpi­sech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména

a)    dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství při­jatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,

b)    včas hradit příspěvky na správu nemovité věci,

c)    včas platit zálohy na úhradu služeb a uhradit nedoplatek z jejich vyúčtování nej­později do 4 měsíců od doručení vyúčtování,

d)    v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství, které přesa­huje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, uhradit společenství poplatek z prodlení ve výši stanovené jiným právním předpisem nebo nebude-li takový poplatek vyplývat z právních předpisů, uhradit společenství úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky denně, nejméně však 10,- Kč za každý i zapo­čatý měsíc prodlení,

e)    řídit se při užívání společných částí pravidly pro užívání společných částí nemo­vité věci a společných zařízení domu, obsaženými v těchto stanovách, v domovním řádu, pokud bude přijat a v usneseních orgánů společenství schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stano­vami, včetně pokynů stanovených pro provoz společných zařízení výrobcem nebo správcem technických zařízení,

f)     řídit se pravidly pro správu domu uvedenými v obecně závazných právních před­pisech, v těchto stanovách a v usneseních orgánů společenství schvále­ných v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,

g)    udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svo­bodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a užívat společné části jiným členům společenství,

h)    zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, ja­kož i plnění výše uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu,

i)      oznámit společenství vlastníků do jednoho měsíce:

                                          i.    nabytí jednotky do vlastnictví,

                                         ii.    svoji adresu (adresu pro doručování),

                                        iii.    číslo svého bankovního účtu

                                       iv.    počet osob, které budou mít v bytě domácnost,

                                        v.    počet osob, jež v bytě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři mě­síce v jednom kalendářním roce;

                                       vi.    jméno a adresu osoby, jíž člen společenství přenechal byt do užívání, včetně údajů uvedených pod body iv. a v.; a

                                      vii.    jakoukoli změnu údajů uvedených pod body ii. až vi.

j)      odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo spo­lečných částech nemovité věci způsobil sám nebo osoby, kterým umožnil do domu nebo bytu vstup,

k)    umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby plynu, vody, tepla a jiných energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by bránilo umístění, údržbě, výměně a kontrole těchto zařízení, a to na výzvu společenství vlastníků,

l)      zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně společenstvím rozhodnuto, umožnit přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce, úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo bytu prováděna uvnitř bytu nebo na společné části, která mu výlučně k užívání slouží, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků,

m)  umožnit přístup společenství i jím přibraným třetím osobám do bytu na zá­kladě předchozí výzvy společenství vlastníků pro ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to i opakovaně,

n)    předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou doku­mentaci v případě, kdy provádí změnu stavby,

o)    oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li toho nezbytně zapotřebí. Nemá-li člen společenství takovou osobu po ruce, je touto osobou kterýkoliv člen statutárního orgánu společen­ství,

p)    oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů, ode dne změny, veškeré změny a skutečnosti rozhodné pro rozúčtování nákladů na služby.

 

3)    Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu spo­lečenství podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen doručit statutární orgán členovi společenství nejméně tři dny před zamýšleným datem realizace přístupu.

 

4)    Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu. Při konání zasedání shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění.

 

5)    V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) písmeno e) a f) nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice, ani právo pořizovat si jejich fotokopie. V případě, že bude člen společenství vyžado­vat nahlížení do dokumentů souvisejících s hospodařením společenství a s určením jeho povinnosti podílet se na nákladech správy nemovité věci podle odstavce 1), písmeno e) a f) častěji než dvakrát ročně, je povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva ve výši 100,-- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou bude nahlížet do dokumentů trvat. Stejnou povinnost bude mít člen společen­ství, pokud bude vyžadovat nahlížení do podkladů pro jednání shromáždění nebo zá­pisů ze shromáždění podle odstavce 1) písmeno f) častěji než jedenkrát pro každé shromáždění.

 

 

Část III.

Pravidla pro správu domu a pozemku a

pravidla pro užívání společných částí

 

Čl. 5

Pravidla pro správu domu a pozemku

 

1)    Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. Společenství vlastníků je oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění.

 

2)    Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

 

3)    Společenství vlastníků právně jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývat majetek a nakládat s ním může pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

 

4)    Vzniknou-li členům společenství práva z vad jednotky, zastupuje je společenství vlast­níků při uplatňování těchto práv.

 

5)    Za společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy, nejsou-li obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami nebo rozhodnutím or­gánu společenství vyhrazeny shromáždění společenství nebo jinému orgánu spole­čenství.

 

6)    Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v souladu s rozhodnutím společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o

- nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok nepře­sáhne částku 5.000,- Kč (slovy pět tisíc),

-   o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena, jde-li o dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek, nebo cena obvyklá, jde-li o jiný mo­vitý majetek, v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 5.000,- Kč (slovy pět tisíc).  

7) Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn roz­hodnout o nákladech na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li ná­klady v jednotlivém případě částku 1.000,-- Kč, tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.  

 

8)  Při zadání opravy, modernizace nebo rekonstrukce v očekávané souhrnné částce do 10.000,-- Kč je oprávněn statutární orgán oslovit jednoho potencionálního dodavatele přímo, bez výběrového řízení, v ostatních případech je povinen oslovit nejméně tři potencionální dodavatele.